Σχετικά

TO PITCH ME MIA MATIA

Στο έργο αυτό εμπλέκονται άμεσα 210 μετανάστριες (30 σε κάθε χώρα εταίρο) και το προσωπικό 5 δήμων, 7 τοπικών ερευνητικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων και ένα ευρύ δίκτυο πόλεων της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του, το PITCH θα εμπλέκει κοινωνικούς φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και ιδιωτικές, πολιτικές και δημόσιες οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης, καθώς και το ευρύτερο κοινό.

ΣΤΟΧΟΙ PITCH

Μακροπρόθεσμα, η υιοθέτηση του μοντέλου PITCH αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των μεταναστριών στις εμπλεκόμενες χώρες. Αυτό θα επιτευχθεί:

 • Προσφέροντας εξατομικευμένους χάρτες πορείας προς την ένταξη, οι οποίοι συνδυάζουν την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση και τις κοινωνικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε γυναίκας, και καλύπτουν διάφορες πτυχές της διαδικασίας ένταξης, διευκολύνοντας την αυτονομία των γυναικών, την ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες υπηρεσίες και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
 • Μέσω κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπου θα προσφέρεται στις μετανάστριες ένας ασφαλής χώρος αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινότητα, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση του ανήκειν στην κοινωνία υποδοχής και επιφέροντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλες μετανάστριες, οι οποίες δεν συμμετέχουν άμεσα στο έργο.
 • Μέσω της σύμπραξης του έργου με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς που περιλαμβάνει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών/ερευνητικές οργανώσεις και δήμους, μέσω των οποίων το PITCH θα διευκολύνει τη βιωσιμότητα των τοπικών στρατηγικών και την ενσωμάτωση του μοντέλου στους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής και σε τοπικούς φορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες ένταξης.
 • Μέσω της διακρατικής μάθησης μεταξύ ομοτίμων και της ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ οργανώσεων και δήμων που θα ευνοήσει την ανταλλαγή νέων ιδεών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων ένταξης, εμπνέοντας μελλοντικές στρατηγικές στις εμπλεκόμενες χώρες και πέραν αυτών.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ PITCH

Οι οργανώσεις-εταίροι του PITCH θα πραγματοποιήσουν μια εθνική ανάλυση για τον εντοπισμό των τοπικών αναγκών, τη χαρτογράφηση των σχετικών φορέων και την εξέταση των υφιστάμενων στρατηγικών ένταξης. Τα πιο πάνω:

 • θα συνδιαμορφώσουν το μοντέλο PITCH για τις στρατηγικές ένταξης κατά τη διάρκεια διεθνών ομάδων εργασίας
 • θα προσαρμόσουν το μοντέλο σε 7 τοπικές στρατηγικές ένταξης για τις μετανάστριες, με την υποστήριξη τοπικών συμβουλευτικών επιτροπών
 • θα αναπτύξουν μια σειρά δραστηριοτήτων που θα οργανωθούν σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτή τη φάση θα δημιουργηθεί το μοντέλο PITCH, βάσει του οποίου θα αναπτυχθούν 7 τοπικές στρατηγικές ένταξης.

 

Για να δείτε το μοντέλο PITCH και τις τοπικές στρατηγικές ένταξης που αναπτύχθηκαν, επισκεφθείτε την ενότητα Αποτελέσματα

Σε αυτή τη φάση θα εφαρμοστούν οι ανεπτυγμένες τοπικές στρατηγικές ένταξης για τη Λιθουανία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Σουηδία σε συνδυασμό με το μοντέλο PITCH που σχεδιάστηκε στην Φάση 1. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι χώρες-εταίροι θα υλοποιήσουν τις τοπικές στρατηγικές ένταξης με την παροχή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων προσαρμοσμένου στις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μεταναστριών με στόχο να τις εφοδιάσουν με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση για την ενίσχυση της αυτονομίας και της συμμετοχής τους στην κοινωνία υποδοχής.

 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • 10 συναντήσεις μεταναστριών ("cozy corners") μεταξύ Απριλίου - Ιουλίου 2023
 • 30 γυναίκες μετανάστριες σε κάθε χώρα-εταίρο, οι οποίες θα συνεργαστούν με το προσωπικό της τοπικής οργάνωσης που εργάζεται στο PITCH για να καταρτίσουν τον εξατομικευμένο οδικό χάρτη ένταξης με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 
 • Θα οργανωθούν μαθήματα για α) τη βελτίωση δεξιοτήτων, β) τον εμπλουτισμό γνώσεων σχετικά με το τοπικό πλαίσιο, και γ) κοινωνικές δραστηριότητες, π.χ. βόλτες στη γειτονιά και κοινωνικά καφενεία για μετανάστριες, προκειμένου να ολοκληρώσουν στην πράξη τον εξατομικευμένο χάρτη πορείας τους, παρακολουθώντας εκπαιδευτικές/κοινωνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναβάθμισης των ενδιαφερόντων και των αναγκών τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που θα παρασχεθούν, κάντε κλικ εδώ.
 • Ένα world café όπου οι μετανάστριες θα συζητήσουν για την εμπειρία τους με το PITCH, τα προσωπικά οφέλη που αποκόμισαν και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχαν στο πλαίσιο του εξατομικευμένου χάρτη πορείας τους προς την ένταξη.

Εάν είστε μετανάστρια με έδρα τη Λιθουανία, την Κύπρο, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη Φάση 2, επικοινωνήστε με την αρμόδια οργάνωση στη χώρα σας. Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο τέλος αυτής της σελίδας.

Στη Φάση 3 του PITCH, η σύμπραξη των συνεργαζόμενων οργανισμών θα ξεκινήσει μια πολύμηνη διαδικασία προώθησης  των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, των εμπειριών που αποκτήθηκαν και των τοπικών στρατηγικών που αναπτύχθηκαν, σε κοινωνικούς λειτουργούς, φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και σε τοπικές ιδιωτικές, δημόσιες και κοινωνικές οντότητες και στο ευρύτερο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτής της τελικής φάσης, το PITCH θα παρέχει:

 • Μια Λευκή Βίβλο που θα περιγράφει το μοντέλο PITCH - συμπεριλαμβανομένων των κύριων προκλήσεων του έργου - θα προτείνει νέες προοπτικές για το σχεδιασμό στρατηγικών ένταξης και εργαλεία για τον τρόπο μετάφρασής του σε διάφορα τοπικά πλαίσια
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για κοινωνικούς λειτουργούς και φορείς σε όλες τις χώρες για να τους υποστηρίξει στο σχεδιασμό πρωτοβουλιών ένταξης προσαρμοσμένων, βιώσιμων και προσανατολισμένων στις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας θα πραγματοποιηθούν συνολικά 8 εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών το καθένα, μεταξύ Ιουλίου - Οκτωβρίου 2024.
 • Μια συζήτηση σε πάνελ για τις τοπικές στρατηγικές ένταξης, στην οποία θα συμμετάσχουν γυναίκες μετανάστριες, τοπικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, μη κυβερνητικές και ιδιωτικές οργανώσεις και το κοινό. Η συζήτηση στο πάνελ θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2024.
 • Ένα διαδικτυακό σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς ένταξης σε κάθε χώρα εταίρο, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του PITCH και πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές ένταξης των μεταναστριών στη χώρα τους. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2024.
 • Μια εκδήλωση "Γνωρίστε τη Γειτονιά" σε κάθε χώρα εταίρο, με επίκεντρο τις γυναίκες μετανάστριες, οι οποίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο PITCH, ακολουθούμενη από μια διαπολιτισμική γιορτή και μια ευκαιρία δικτύωσης, που θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο του έργου.
 • Ένα τελικό διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2024, προωθώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο το μοντέλο PITCH, τη Λευκή Βίβλο και τον συνολικό αντίκτυπο του έργου.

ΘΕΣ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙΣ;

Με τις γυναίκες μετανάστριες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, το PITCH καλωσορίζει γυναίκες μετανάστριες από την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία για να συμμετάσχουν σε μια σειρά κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Για να φέρει στο προσκήνιο τις προκλήσεις ένταξης των μεταναστριών, το PITCH θα επιδιώξει συστηματικά τη στενή συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού, του δημόσιου και του κοινωνικού τομέα, καθώς και τη συμμετοχή του κοινού. Αυτή η πολυεπίπεδη και πολυμερής προσέγγιση θα διασφαλίσει τη συνέχιση του έργου μέσω της υιοθέτησης των τοπικών στρατηγικών ένταξης που βασίζονται στο μοντέλο PITCH από τις τοπικές αρχές, τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους μη κυβερνητικούς – μη κερδοσκοπικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Εάν είστε μετανάστρια, κοινωνικός/ή λειτουργός, ενδιαφερόμενο άτομο ή εργάζεστε σε δημόσια αρχή, απευθυνθείτε στην ενότητα "Επικοινωνία" για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο οργανισμό στη χώρα σας και να μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες εμπλοκής σας στο έργο.