PARTNERYSTĖ

CESIE

CESIE – PITCH projekto koordinatorė – yra 2001 m. įkurta nevyriausybinė organizacija, kurią įkvėpė italų sociologo Danilo Dolci (1924-1997 m.) darbas ir teorijos. CESIE prisideda prie aktyvaus žmonių, pilietinių organizacijų ir institucijų įtraukimo įvairiose tematinėse srityse įgyvendindama projektus, skatinančius augimą bei vystymąsi, o drauge – nuolat vertindama įvairovę etikos ir žmogiškosios raidos atžvilgiu. Organizacijos misija – siekti augimo per inovatyvias ir dalyvavimą skatinančias edukacines prieigas.

CESIE tikslai:

 • Per vietos bendruomenes įtraukiančius tarptautinius projektus tobulinti mokymosi visą gyvenimą Europoje procesą
 • Mokymų ir edukacijos pagrindu skatinti tvarų kaimyninių ir tolimesnių regionų vystymąsi
 • Skatinti aukštojo mokslo ir tyrimų progresą bei inovacijas
 • Remti mobilumo mokymosi tikslais prieinamumą bet kokio amžiaus, bet kuriose šalyse įsikūrusiems ir įvairiuose sektoriuose dirbantiems žmonėms
 • Skatinti lokalų augimą pritaikant gerąsias tarptautines praktikas bei metodus

Kipras

Socialinių inovacijų centras (angl. Center for Social Innovation, CSI)

Socialinių inovacijų centras (angl. Center for Social Innovation, CSI) yra tyrimų ir plėtros organizacija, kurios tikslas – skatinti socialines inovacijas, galinčias sukelti teigiamus pokyčius vietinėse, nacionalinio lygmens, regioninėse ir globaliose institucijose. Organizacijos veiklos paprastai paliečia vyriausybes, vietines administravimo agentūras, ne pelno siekiančias organizacijas, komercines įmones ir švietimo įstaigas, tačiau jomis neapsiriboja.  

Socialinių inovacijų centro komandoje – plačių pažiūrų, puikius gebėjimus turintys moksliniai darbuotojai, verslininkai, projektų vadovai, mokymų vedliai ir IT specialistai. CSI turi galimybes ir gebėjimus nustatyti socialinius poreikius, kurti ir įgyvendinti adaptuotas iniciatyvas bei užtikrinti tvarų augimą.

Socialinių inovacijų centro darbuotojai yra kompetentingi tokiose srityse kaip tarptautinis švietimas ir elektroninis mokymasis, verslumas, startuoliai, inovacijos, kūrybingumas, derybos, konsultavimo intelektinės nuosavybės klausimais paslaugos, socialinė atsakomybė, verslo konsultavimo sprendimai, duomenų analizė, informacinės technologijos, projektų valdymas, produktų patvirtinimas, mokymai ir kompiuteriniai žaidimai. Praktinių žinių ir įgūdžių CSI semiasi iš savo plataus pasaulinio tinklo, apimančio akademines institucijas, informacinių technologijų (IT) įmones, viešųjų paslaugų teikėjus, tarptautines organizacijas bei startuolius.

Lenkija

Baltijos miestų sąjunga (angl. Union of the Baltic Cities, UBC)

Baltijos miestų sąjunga (angl. Union of the Baltic Cities, UBC) yra svarbiausias Baltijos jūros regiono miestų tinklas, vienijantis Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos ir Švedijos miestus. 1991 m. Gdanske įkurta sąjunga yra savanoriškas ir aktyvus tinklas, telkiantis bendrą miestų narių potencialą.

Baltijos miestų sąjunga dirba aštuonių komisijų pagrindu: „Kultūros miestai”, „Įtraukiantys ir sveiki miestai”, „Besimokantys miestai”, „Planuojantys miestai”, „Saugūs miestai”, „Protingi ir klestintys miestai”,

„Tvarūs miestai” ir „Jaunatviški miestai”. Pagrindiniai Baltijos miestų sąjungos tikslai:

 • Skatinti Baltijos jūros regiono miestų bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi, ieškant tvarių miesto sprendimų, siekiant gyvenimo kokybės ir taip sukuriant jiems pridėtinę vertė;
 • Skatinti miestus siekti išmanaus, tvaraus, ekologiško ir resursus tausojančio augimo; 
 • Plėtoti miestus kaip įtraukias, įvairovę palaikančias, kūrybiškas, demokratiškas ir saugias erdves, kuriose skatinamas aktyvus pilietiškumas, lyčių lygybė ir dalyvavimas politikos formavime.
 •  Ginti bendrus miestų ir miestiečių interesus, veikti jų vardu ir remti Baltijos jūros regiono interesus.

Baltijos miestų sąjunga ir jai priklausantys miestai glaudžiai bendradarbiauja su kitais partneriais ir aktyviai dalyvauja įgyvendinant regionines strategijas, visų pirma – Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją (angl. The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR).

Lietuva

Diversity Development Group (DDG)

2012 m. įkurta „Diversity Development Group“ (DDG) yra ne pelno siekianti organizacija, kurios misija – įgyvendinti mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius projektus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Pagrindinis DDG tikslas yra stiprinti įvairovę, kuriant tvarią, tolerantišką ir socialiai atsakingą visuomenę.

DDG veiklos apima:

 • Šiuolaikinių migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėseną, siekiant kaupti, analizuoti ir skleisti teorines bei empirines žinias apie šiuolaikinius migracijos procesus Lietuvoje ir visame pasaulyje;
 • Lygių galimybių migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms plėtros stiprinimą: gyvenimo ir darbo sąlygų, žmogaus teisių ir socialinės sanglaudos, socialinio mobilumo ir tinklų stebėseną;
 • Pagrindinių teisių ir laisvių rėmimą bei stiprinimą: lygių teisių migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse užtikrinimą;
 •  Prevencinius veiksmus kovojant prieš ksenofobiją, rasizmą ir netoleranciją;
 • Kovą su prekyba žmonėmis.

Slovėnija

Mokslo ir tyrimų centras „Koper“ (angl. ZRS Koper)

Mokslo ir tyrimų centras „Koper“  (angl. ZRS Koper) yra nepriklausoma viešoji tyrimų institucija, kurią įkūrė Slovėnijos Respublikos Vyriausybė. Per daugiau kaip 20 metų šis centras tapo viena iš pagrindinių Slovėnijos tyrimų įstaigų, aktyviai integruojančių tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir vienijančių panašias organizacijas visame pasaulyje.

Pagrindinės „Koper“ veiklos kryptys – tarpdisciplininiai tyrimai, ekspertų tyrimų rengimas ir konsultavimas, švietimas, mokslinių ir profesinių susitikimų organizavimas, leidyba bei bibliotekininkystė. Mokslo ir tyrimų centras „Koper“ dirba tarpdisciplininiu pagrindu, pasitelkdamas humanitarinius, socialinius ir gamtos mokslus, bei ypatingą dėmesį skirdamas tyrimams specifinėje Viduržemio jūros ir aukštutinės Adrijos jūros regiono aplinkoje.

Koper“ sudaro devyni institutai ir septini infrastruktūriniai padaliniai, tarp kurių – Viešosios nuomonės tyrimų centras ir Projektų valdymo centras, teikiantys ypač svarbią pagalbą efektyviai tiriamajai veiklai ir projektų įgyvendinimui. Mokslininkai aktyviai dalyvauja akademiniuose procesuose visuose trijuose Slovėnijos valstybiniuose universitetuose, tokiu būdu užtikrindami mokslinio tiriamojo darbo rezultatų perkėlimą į švietimo sritį.

Švedija

SwIdeas AB

„SwIdeas AB“ yra daugiakultūrinė organizacija, vienijanti ir bendradarbiaujanti su mažos apimties įmonėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, siekdama pasidalinti socialinio vystymosi, verslumo ir tarptautinio vystymosi patirtimi bei teikti švietimo ir konsultavimo paslaugas. Organizacija siūlo platų profesionalių paslaugų, kurias teikia atsidavę ir išmanantys specialistai, spektrą, taip pat – pasižymi didele migrančių moterų ekonominės integracijos patirtimi, ypač daug dėmesio skirdama verslumui.

Graikija

Symplexis

„Symplexis“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – užtikrinti lygias galimybes, įgyvendinant veiksmus ir priemones, kurios suteikia įgūdžių, įgalina ir skatina aktyvų įsitraukimą bei dalyvavimą, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, ypač toms, kurios turi mažiau galimybių.

„Symplexis“ misija – stiprinti socialinę sanglaudą, pasitelkiant integruotus veiksmus ir projektais grįstą veiklą, kuria siekiama skatinti atskirties riziką patiriančių, socialiai remtinų grupių įsitraukimą, kartu remiant ir ginant įvairių diskriminuojamų gyventojų grupių teises, daugiausia dėmesio skiriant nukentėjusiųjų asmenų teisių stiprinimui ir rėmimui, sąmoningumo didinimui ir dalijimuisi informacija (įvairiuose lygmenyse). 

„Symplexis“ veiklos grindžiamos vartotojų poreikiams pritaikytais metodais bei veiksmais, susijusiems su keturiomis pagrindinėmis kompetencijų kryptimis, tarp kurių: 

 • Socialinis ir ekonominis labiausiai pažeidžiamų asmenų įtraukimas, apimantis įvairią veiklą, nukreiptą į skurdo ir atskirties mažinimą bei tvarios nepalankioje padėtyje esančių grupių integracijos skatinimą, ypač daug dėmesio skiriant trečiųjų šalių piliečiams.
 • Žmogaus teisių apsauga ir rėmimas, vykdant veiklą, kuria siekiama patenkinti įvairių diskriminuojamų gyventojų grupių, tarp kurių – moterys, vaikai, pagyvenę žmonės, nukentėję nuo smurto ir prekybos žmonėmis, LGBTQI+ bendruomenė, romai, nelydimi nepilnamečiai, migrantai, prieglobsčio prašytojai ir pabėgėliai – poreikius. 
 • Kvalifikacijos tobulinimas, gebėjimų formavimas ir pažeidžiamų grupių įgalinimas, siekiant kiekvienam užtikrinti vienodą prieigą prie formalaus ir neformalaus švietimo bei remti mokymosi viso gyvenimą principą, daugiausia dėmesio skiriant žemos kvalifikacijos asmenims, kurie susiduria su sunkumais įsitraukdami (ar grįždami) į darbo rinką. 
 • Vaikų ir jaunimo ugdymas, organizuojant veiklas ir projektus, skirtus mažinti jaunimo skurdą, stiprinti vaikų apsaugą ir skatinti socialinę įtrauktį bei ugdymą.

Graikija

Neapolio–Sykies savivaldybė

Neapolio–Sykies (angl. Neapolis-Sykeon) savivaldybė yra Salonikų komplekso Centrinės Makedonijos regione dalis. 2011 m. gyventojų surašymo duomenims savivaldybėje gyveno 84 741 gyventojas. Svarbiausios institucijos veiklos sritys yra vietinė plėtra, aplinkosauga, gyvenimo kokybės gerinimas, užimtumo didinimas, socialinė apsauga ir solidarumas, švietimas, kultūra ir sportas bei civilinė sauga. Žmogiškųjų išteklių atžvilgiu, visuose Neapolio–Sykies savivaldybės kompetencijų sektoriuose dirba daugiau negu 1000 žmonių. Organizacija disponuoja administracinėmis priemonėmis, infrastruktūra ir įranga sėkmingam PITCH projekto įgyvendinimui.  

Kipras

Ypsono savivaldybė

Ypsonas (angl. Ypsonas) yra viena iš šešių Limasolio (angl. Limassol) apskrities savivaldybių, esanti į vakarus nuo Limasolio miesto. Pietinė Ypsono savivaldybės dalis priklauso administracinei Akrotirio-Dekelijos (angl. Akrotiri-Episkopi) britų karinių bazių teritorijai.

Šiandien Ypsono savivaldybėje klesti ekonominė plėtra. Pagrindinės plėtojamos pramonės sritys yra mėsos delikatesų, sūrių gamyba, lentų pjovimas, metalai ir nikeliavimas, šaldytuvų gamyba, betono blokelių ir cemento vamzdžių gamyba, medinių baldų gamyba, taip pat – žemės ūkio produktų pakavimas.

Šiuo metu Ypsono savivaldybėje auga ne tik ekonomika, bet ir gyventojų skaičius. Ypsonas tapo šiuolaikiška bendruomene, siekiančia išsaugoti paskutiniuosius išlikusius tradicinių namų pavyzdžius, primenančius gyventojams ir lankytojams ilgą regiono istoriją.

Ispanija

Tarptautinė konsultavimo ir mobilumo agentūra (INCOMA)

INCOMA yra Sevilijoje įsikūrusi mokymų agentūra, turinti didelę patirtį kuriant ir koordinuojant Europos projektus, finansuojamus pagal ES programas, ypač – švietimo, profesinio rengimo ir mobilumo („Erasmus+“) bei mokslinių tyrimų („Horizon2020“) srityse.

Agentūra atsidavusi tikslui žiniomis apsikeisti ES lygmenyje ir vystyti projektus socialinės atskirties pavojuje esančioms arba ypatingus sunkumus siekiant patekti į darbo rinką patiriančioms grupėms, pavyzdžiui – jaunimui, moterims ar migrantams. Svarbiausios INCOMA kompetencijų sritys:

 • mobilumas (kaip mokymų agentūra organizuoja mobilumo projektus, kurių pagrindu kasmet išsiunčia ir priima maždaug 1000 stažuotojų, turinčių galimybę įgyti aktualios darbo patirties); profesinis mokymas; įdarbinimas, darbo jėgos įtraukimas ir lygių galimybių skatinimas; verslumas; tarpkultūrinės kompetencijos ir kalbos.

INCOMA grupę sudaro daugiakultūriška ir savo darbui atsidavusi komanda, sudaryta iš maždaug 20 žmonių bei įvairių ES projektuose finansuojamų programų dėka sukaupusi aktualios patirties. Per 15 metų INCOMA išaugo ir šiuo metu dirba su partneriais bei klientais iš daugumos Europos šalių, taip pat – iš Europai nepriklausančių regionų, tokių kaip Pietų Amerika, Pietryčių Azija ar Šiaurės Afrika.

Ispanija

Sevilijos savivaldybė

Sevilijos savivaldybė įsikūrusi Andalūzijos sostinėje ir didžiausiame autonomiškos bendruomenės Ispanijoje mieste. Sevilija, kurioje gyvena apie 685 tūkst. gyventojų, pasižymi turtinga įvairių civilizacijų istorija, o šiandien čia galima aplankyti ir didelį bei gerai išsilaikiusį istorinį centrą.

Slovėnija

Koperio savivaldybė

Koperio savivaldybė yra ketvirta gyventojų skaičiumi didžiausia Slovėnijos savivaldybė. Tai – neabejotinai spalvingiausia šalies savivaldybė. Koperis įsikūręs tarp dviejų su Slovakija besiribojančių valstybių kaimynių – Kroatijos ir Italijos.

Italija

Palermo savivaldybė

Palermas yra pietų Italijos miestas bei dviejų autonomiškų regionų – Sicilijos bei Palermo miesto metropoliteno (miestą supančios metropoliteno provincijos) – sostinė. Palermas žymus savo istorija, kultūra, architektūra ir gastronomija bei per visą savo 2,7 tūkst. metų istoriją atliko svarbaus miesto rolę. Palermas įsikūręs šiaurės vakarų Sicilijos salos dalyje, šalia Palermo įlankos Tirėnų jūroje.

Verified by MonsterInsights