About us

APIE PITCH TRUMPAI

Šiame projekte tiesiogiai dalyvauja 210 migrančių moterų (po 30 kiekvienoje šalyje) ir 5 savivaldybių personalas, 7 vietinės tyrimų / pilietinės organizacijos bei platus Baltijos jūros regiono miestų tinklas. PITCH įgyvendinimo metu į projekto veiklas bus įtraukti socialinės veiklos vykdytojai, politikai, privačios, pilietinės ir valstybinės integracijos srityje dirbančios institucijos, taip pat – plačioji visuomenė.

PITCH TIKSLAI

Ilgalaikėje perspektyvoje tikimasi, kad PITCH modelio diegimas padės pagerinti socioekonominę migrančių moterų integraciją projekte dalyvaujančiose šalyse. Šio tikslo bus siekiama:

 • Siūlant personalizuotus integracijos planus, apimančius kvalifikacijos kėlimo, sąmoningumo didinimo ir socialines veiklas, pritaikytas konkretiems kiekvienos moters poreikiams ir padedančias lengviau spręsti integracijos proceso problemas, didinančias moterų autonomiją, gerinančias informavimą apie siūlomas paslaugas bei galimybes dalyvauti darbo rinkoje.
 • Pasitelkiant socialines veiklas, sukuriančias migrantėms moterims saugią erdvę bendrauti su vietos bendruomene, tokiu būdu stiprinant jų priklausymo priimančiai bendruomenei pojūtį ir skatinant grandininės reakcijos poveikį kitoms migrantėms moterims, tiesiogiai nedalyvaujančioms projekte.
 • Per daugiašalę projekto partnerystę, vienijančią pilietines / tyrimų organizacijas bei savivaldybes ir šiuo pagrindu leidžiančią PITCH įgalinti vietinių strategijų tvarumą ir modelio integraciją tarp tiesiogiai susijusių politikų bei vietinių į integracijos procesus įsitraukusių suinteresuotų šalių
 • Per tarptautinį mokymąsi bendradarbiavimo keliu ir praktikų tarp organizacijų ir savivaldybių apsikeitimą, leidžiantį dalintis naujomis idėjomis, kaip spręsti integracijos problemas, bei įkvepiančiomis ateities strategijomis projekte dalyvaujančiose šalyse ir už jų ribų.

PITCH PROCESAS

PITCH projekto organizacijos partnerės atliks nacionalinę analizę, siekdamos nustatyti vietinius poreikius, suinteresuotas šalis ir išanalizuoti egzistuojančias integracijos strategijas; tarptautinių darbo grupių pagrindu drauge suprojektuos integracijos strategijoms skirtą PITCH modelį; padedant vietiniams patariamiesiems komitetams transformuos jį į 7 lokalias migrantėms moterims suformuluotas strategijas; išvystys veiklas kurios bus organizuojamos vietiniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Šiame etape bus kuriamas PITCH modelis, kurio pagrindu bus parengtos 7 vietinės strategijos. 

Norėdami peržiūrėti PITCH modelį ir jau parengtas vietines integracijos strategijas, apsilankykite skiltyje „Rezultatai“.

 

Vietinių integracijos strategijų kūrimas Lietuvai, Kiprui, Italijai, Ispanijai, Graikijai bei Švedijai ir jau parengtas PITCH modelis praktiškai bus įgyvendinamas 2 etape. Šio laikotarpio rėmuose šalys partnerės išbandys vietines integracijos strategijas, pristatydamos pagal asmeninius migrančių moterų poreikius ir interesus sukurtą veiklos programą, skirtą suteikti šioms moterims galimybes didinti savo autonomiją ir įsitraukti į priimančiąją bendruomenę. Etapo metu numatyta:

 • 10 migrančių moterų susibūrimų („jaukių kampelių“) 2023 m. balandžio – liepos mėnesiais;
 • 30 migrančių moterų kiekvienoje šalyje partnerėje, įsitraukusių į darbą su vietinių PITCH projekte dalyvaujančių organizacijų komandomis, siekiant sukurti jų poreikiais ir interesais grįstą Personalizuotą integracijos planą;
 • Užsiėmimai, skirti a) gerinti įgūdžius, b) plėsti žinias apie vietinį kontekstą ir c) įgyvendinti socialinio pobūdžio veiklas, pavyzdžiui, organizuojant susitikimus su kaimynais ar migrantėms moterims skirtas socialines kavines, o drauge - praktiškai įgyvendinant personalizuotus moterų migrančių integracijos planus ir pagal jų poreikius ir interesus įtraukiant jas į edukacines / socialines bei kvalifikacijos kėlimo veiklas. Daugiau informacijos apie siūlomas veiklas ieškoti čia;
 • Pasaulio kavinė, kurioje migrantės moterys aptars su įsitraukimu į PITCH susijusias patirtis bei asmeninę naudą ir iššūkius, su kuriais susidūrė dalyvaudamos pagal Personalizuotą integracijos planą įgyvendinamose veiklose.

 

Jei esate migrantė moteris Lietuvoje, Kipre, Slovėnijoje, Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje ar Švedijoje ir norite dalyvauti 2 etape, kreipkitės į savo šalyje veikiančią projekto partnerę organizaciją. Jų kontaktus rasite šio puslapio apačioje. 

3 PITCH projekto etape partneriai inicijuos mėnesio trukmės procesą, kurio metu socialinės veiklos vykdytojams, politikams, privačioms, pilietinėms ir valstybinėms integracijos srityje dirbančioms institucijoms bei plačiajai visuomenei numatyta platinti informaciją apie išmoktas pamokas, įgytas patirtis ir parengtas vietines integracijos strategijas. Šiame - baigiamajame – projekto etape PITCH koordinatoriai pristatys:

 • Baltąją knygą, aprašančią PITCH modelį (įskaitant didžiausius projekto sunkumus) ir siūlantį naujas perspektyvas kuriant integracijos strategijas ir įrankius, padedančius pritaikyti modelį skirtingiems vietiniams kontekstams.
 • Gebėjimų stiprinimo užsiėmimus socialiniams darbuotojams ir socialinės veiklos vykdytojams (visose šalyse), skirtus padėti kurti specialiai jiems pritaikytas, tvarias ir į poreikius orientuotas integracijos iniciatyvas. Šiuo pagrindu 2024 m. liepos–spalio mėnesiais bus surengti iš viso 8 keturių valandų trukmės seminarai.
 • Grupinę diskusiją apie vietines integracijos strategijas. Renginyje dalyvaus moterys migrantės, vietos valdžios organizacijos, politikai, nevyriausybinės ir privačios organizacijos bei visuomenės atstovai. Grupinė diskusija vyks 2024 m. spalio–lapkričio mėnesiais.
 • Internetinį seminarą daugiapakopės integracijos procese dalyvaujantiems suinteresuotų šalių atstovams (kiekvienoje šalyje partnerėje), kuriems bus pristatyti PITCH rezultatai bei galimybės juos panaudoti tobulinant ir migrančių moterų poreikiams pritaikant joms skirtas integracijos strategijas. Internetinis seminaras vyks 2024 m. spalio–lapkričio mėnesiais.
 • Renginį „Pažink kaimynystę“, organizuojamą kiekvienoje šalyje partnerėje. Susitikimo esmė – suteikti moterims migrantėms erdvę pasidalinti dalyvavimo PITCH projekte patirtimi, o taip pat – tarpkultūrine švente paminėti projekto pabaigą ir užmegzti naujas pažintis.
 • Baigiamąją tarptautinę konferenciją Briuselyje, Belgijoje, vyksiančią 2024 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais. Renginio metu numatyta europiniu lygiu pristatyti PITCH modelį, Baltąją knygą bei bendrą projekto poveikį suinteresuotoms šalims

KAIP GALITE ĮSITRAUKTI

PITCH projektas pirmiausiai skirtas Kipre, Lietuvoje, Italijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Graikijoje ir Slovėnijoje gyvenančioms moterims migrantėms, suinteresuotoms pagal projekto programą įsitraukti į įvairias socialines bei edukacines veiklas.

Siekdami atkreipti dėmesį į migrančių moterų problemas, PITCH projekto koordinatoriai sistemingai sieks bendradarbiavimo tarp privataus, viešojo ir pilietinio sektoriaus bei plačiosios visuomenės įsitraukimo. Ši - daugiapakopė ir daugiašalė - prieiga užtikrins projekto tęstinumą per vietinių integracijos strategijų, paremtų PITCH modeliu, taikymą tarp vietos valdžios, sprendimų priėmime dalyvaujančių, pilietinių ir privačių institucijų atstovų.

Jei esate moteris migrantė, užsiimate socialine veikla, esate PITCH veiklomis susidomėjęs asmuo arba dirbate viešajame sektoriuje, skiltyje „Susisiekite“ ieškokite jūsų šalyje veikiančios ir įsitraukite į projektą