PARTNERJI

CESIE

CESIE je koordinator PITCH projekta. Gre za nevladno organizacijo, ustanovljeno leta 2001, ki jo navdihujejo delo in teorije italijanskega sociologa Danila Dolcija (1924-1997). CESIE prek projektov z različnih tematskih področij spodbuja aktivno participacijo posameznikov, civilne družbe in različnih ustanov.

Prizadeva si za rast in razvoj ob spoštovanju ranolikosti, etičnih vidikov delovanja in posameznikovega razvoja.Poslanstvo CESIE je spodbujanje razvoja skozi inovativne in participatorne izobraževalne pristope.

Njihovi cilji so:

 • Izboljšati vseživljenjsko izobraževanje v Evropi preko mednarodnih projektov, ki vključujejo lokalne skupnosti
 • S pomočjo usposabljanj in izobraževanj spodbujati trajnostni razvoj bližnjih regij in širše
 • Negovati in spodbujati napredek ter inovacije v visokem šolstvu in raziskovanju
 • Podpirati čezmejno in medsektorsko učno mobilnost za osebe vseh starosti
 • Spodbujati lokalni razvoj s pomočjo prilagajanja tujih dobrih praks in pristopov

Kot Evropsko središče študij in pobud je organizacija predana spodbujanju raziskav in razvoja z namenom razvijanja inovacijskih procesov, usmerjenih v prihodnost na socialnem, ekonomskem, kulturnem področju in na področju izobraževanja. CESIE si prizadeva za medsektorsko sodelovanje organizacij z različnih področij.

Ciper

Center za družbene inovacije (SCI)

Center za družbene inovacije (SCI) je raziskovalna in razvojna ustanova, ki se osredotoča na spodbujanje družbenih inovacij, ki prinašajo pozitivne spremembe lokalnim, regijskim, državnim in globalnim subjektom kot npr.  lokalne administrativne in vladne, neprofitnim združenjem, gospodarskim subjektom in izobraževalnim institucijam.

Skupina CSI je sestavljena iz široko mislečih, ustrezno usposobljenih raziskovalcev, podjetnikov, projektnih upravljalcev, trenerjev in razvijalcev informacijske tehnologije. CSI prepoznava družbene potrebe, ustvarja in implementira prilagojene pobude in zagotavlja trajnostno rast.

Strokovna področja skupine CSI so izobraževanje in e-učenje, podjetništvo, start-up podjetja, inovacije, ustvarjalnost, pogajanja, svetovanje na področju intelektualne lastnine, poslovno svetovanje, analiza podatkov, informacijske tehnologije, vodenje projektov, evalvacijske storitve, ocenjevanje izdelkov, usposabljanja in video igre. Znanja in spretnosti CSI izhajajo iz široke globalne mreže, ki vključuje akademske institucije, informacijsko-tehnološka (IT) podjetja, javne storitve, mednarodne organizacije in start-up podjetja.

Poljska

Unija baltskih mest (UBC)

Unija baltskih mest (UBC) je vodilna mreža mest v regiji Baltskega morja (BSR), ki vključuje mesta Danske, Estonije, Finske, Nemčije, Latvije, Litve, Norveške, Poljske in Švedske. Ustanovljena je bila leta 1991 v Gdansku in je prostovoljna, proaktivna mreža, ki mobilizira skupen potencial svojih mest članic.

UBC deluje na področju osmih področij: Kulturna mesta, Vključujoča in zdrava mesta, Mesta učenja, Mesta načrtovanja, Varna mesta, Pametna in napredna mesta, Trajnostna mesta in Mladostna mesta.

Cilji UBC so:

 • spodbujati sodelovanje in izmenjavo izkušenj med mesti v regiji Baltskih mest z namenom nadgradnje in zagotavljanja trajnostnih urbanih rešitev in kakovosti življenja, pri tem pa mestom ustvariti dodano vrednost
 • spodbujati mesta kot spodbujevalce pametne, trajnostne, zelene rasti in optimalnega razpolaganja z viri
 • Razvijati mesta kot vključujoča, raznolika, ustvarjalna, demokratična in varna , v katerih sobivajo aktivno državljanstvo, spolna enakost in participatorno oblikovanje politik.
 • Zagovarjati skupne interese mest in njihovih prebivalcev, ukrepati v njihovem imenu in poglobiti interese regije Baltskega morja.

Unija baltskih mest in vključena mesta delujejo v tesnem sodelovanju z ostalimi partnerji in so aktivno vključena v izvajanje regionalnih strategij, zlasti Strategijo Evropske Unije za regijo Baltskega morja (European Union Strategy for the Baltic Sea Region – EUSBSR).

Litva

Skupina za razvoj raznolikosti (DDG)

Skupina  za razvoj raznolikosti (DDG) je bila ustanovljena leta 2012. Je neprofitna organizacija , ki izvaja znanstvene, aplikativne in infrastrukturne projekte s področij človekovih pravic, izobraževanja, enakih možnosti, raznolikosti, migracij in integracije. Glavni cilj DDG je izboljšanje in upravljanje raznolikosti z namenom ustvarjanja trajnostne, strpne in družbeno odgovorne družbe.

Aktivnosti DDG vključujejo:

 • Spremljanje procesov migracij in integracije priseljencev z namenom pridobivanja, analiziranja in razširjanja teoretskih in empiričnih znanj o sodobnih procesih priseljevanja v Litvi in po svetu
 • Razvoj enakih možnosti za priseljence in druge ranljive skupine: spremljanje bivalnih in zaposlitvenih okoliščin, človekovih pravic, socialne vključenosti, mobilnosti in podpornih mrež.
 • Spodbujanje in utrjevanje temeljnih pravic in svoboščin: enake pravice za priseljence in druge ranljive skupine na področjih zaposlovanja, nastanitve, zdravstva, socialnih storitev, izobrazbe, itd.
 • Preventivni ukrepi proti ksenofobiji, rasizmu in nestrpnosti;
 • Boj proti trgovini z ljudmi

Slovenija

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS)

Znanstveno-raziskovalno središče Koper je neodvisna javna raziskovalna ustanova, ustavljena s strani vlade Republike Slovenije. V dvajsetih letih se je razvila  v  eno vodilnih slovenskih znanstvenih ustanov, ki aktivno vpeljuje mednarodno znanstveno sodelovanje in povezovanje sorodnih ustanov po svetu.

Osrednje aktivnosti ZRS Koper so interdisciplinarne raziskave, priprava strokovnih študij in svetovanje, izobraževanja, organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj, založništvo in knjižničarstvo. ZRS Koper deluje interdisciplinarno, zajema pa področja humanistike, družboslovnih in naravoslovnih študij, poseben poudarek pa namenja raziskovanju Mediteranskega okolja in območja severnega Jadrana.

ZRS sestavlja devet inštitutov in sedem organizacijskih enot, med katere spadata tudi Center za raziskovanje javnega mnenja in Center za upravljanje projektov, ki nudita nepogrešljivo oporo za uspešno raziskovalno delo in izvajanje projektov. Raziskovalci so aktivno vključeni tudi v akademske procese na vseh treh slovenskih javnih univerzah, kar omogoča prenos ugotovitev v izobraževalno sfero.

Švedska

SwIdeas AB

SwIdeas je multikulturna organizacija, ki se povezuje in sklepa partnerstva z manjšimi podjetji in nevladniki z namenom okrepitve znanj in veščin na področju družbenega razvoja, podjetništva in mednarodnega razvoja skozi izobraževalne in svetovalne storitve. Ponaša se z obsežnim naborom izkušenj in kompetenc v strokovnih storitvah, izvedenih s strani predanih in veščih strokovnjakov, posedujejo bogate izkušnje s področja ekonomske integracije priseljenk, predvsem v navezavi na podjetništvo.

Symplexis

Symplexis je neprofitna organizacija, ki stremi k zagotavljanju enakih možnosti za vse. V okviru svojega dela naslavljajo predvsem najranljivejše in marginalizirane skupine prebivalstva. V okviru svojih programov se usmerjajo na njihovo opolnomočenje, aktivno vključevanje in pridobivanje veščin.

Symplexis si prizadeva za družbeno povezovanje preko  dejavnosti in projektnih aktivnosti, ki so usmerjene k spodbujanju vključenosti marginaliziranih in izključenih skupin. Hkrati pa ščititjo pravice družbenih skupin, žrtevdiskriminacije. Pri tem e osredotočajo na opolnomočenje in podporo žrtvam, ozaveščanje in širitevinformacij na vseh ravneh.

Dejavnosti Symplexisa so osredotočene na uporabnike in osnovane na pristopih štirih osrednjih strokovnih področjih, in sicer:

 • Družbena in ekonomska vključenost najranljivejših skupin skozi širok nabor aktivnosti, katerih namen je zmanjševanje revščine, preprečevanje marginalizacije in spodbujanje trajnostne integracije ranljivih skupin, posebej tistih iz držav tretjega sveta.
 • Zaščita in spodbujanje človekovih pravic skozi dejavnosti in aktivnosti, ki naslavljajo potrebe širokega sklopa diskriminiranih skupin, kot so ženske, otroci in starostniki, žrtve nasilja in trgovine z ljudmi, LGBTQ+ skupnost, Romi in mladostniki brez spremstva, migranti, prosilci za azil in begunci.
 • Povečanje kompetenc (veščin) in opolnomočenje ranljivih skupin z namenom omogočanja enakega dostopa do formalne in neformalne izobrazbe za vse ter spodbujanje vseživljenjskega učenja, namenjenega predvsem posameznikom z ožjim naborom veščin, ki imajo težave pri (ponovnem) vstopu na trg dela.
 • Razvoj otrok in mladine skozi dejavnosti in projekte, namenjene zmanjševanju revščine med mladostniki, spodbujanju zaščite otrok in spodbujanju družbene vključenosti in razvoja.

Grčija

Občina Neapolis-Sykeon

Občina Neapolis-Sykeon je del solunskega kompleksa v pokrajini Osrednja Makedonija. Skladno s popisom iz leta 2011 ima 84.741 prebivalcev. Najpomembnejša področja delovanja občine so lokalni razvoj, varovanje okolja, izboljšanje kakovosti življenja, povečevanje zaposljivosti, socialna zaščita in solidarnost, izobraževanje, kultura in šport ter civilna zaščita Občina Neapolis-Sykeon zaposluje več kot 1.000 oseb na vseh področjih občinske pristojnosti. Organizacija zajema administrativne prostore, infrastrukturo in opremo, ki jo je mogoče uspešno vključiti v razvoj projekta PITCH.

Ciper

Občina Ypsonas

Ypsonas je ena izmed šestih občin v regiji Limassol in se nahaja zahodno od mesta Limassol. Južni del Ypsonasa pripada administrativni enoti britanske vojaške baze Akrotiri – Episkopi.

Za Ipsonas je značilen močan industrijski razvoj, katerega glavna področja so pridelava mesnin in  sira, predelava lesa, obdelava kovin in ponikljanje, proizvodnja hladilnikov, betonskih blokov in cementnih cevi, proizvodnja lesenega pohištva, kot tudi pakiranje kmetijskih pridelkov.

Ipsonas spremljata stabilna rast ekonomije in prebivalstva. Preoblikovana je bila v moderno skupnost, prizadeva pa si za vzdrževanje redkih ohranjenih tradicionalnih hiš, saj tako obiskovalce in  prebivalce spominja na svojo zgodovino.

Španija

Mednarodna agencija za svetovanje in mobilnost (INCOMA)

INCOMA je izobraževalna agencija s sedežem v Sevilli in bogatimi izkušnjami na področju razvoja in koordinacije evropskih projektov, financiranih v okviru programov EU, predvsem na področjih izobraževanja, poklicnih usposabljanj in mobilnosti (Erasmus+) ter raziskav (Horizont 2020).

Njene dejavnosti so posvečene prenosu znanja na EU ravni in razvoju projektov, ki se osredotočajo na ranljive skupine ali osebe z oteženim dostopom do trga dela, kot so mladi, ženske in priseljenci. Glavna področja INCOME vključujejo:

 • Mobilnost (kot agencija za usposabljanja vodimo projekte, v sklopu katerih sprejmemo oz. posredujemo približno 1.000 pripravnikov letno za pridobivanje delovnih izkušenj); strokovna izobraževanja; zaposlitev; vključenost na trg dela in zagotovitev enakih priložnosti; podjetništvo; medkulturne kompetence in jeziki.

Skupina INCOMA je sestavljena iz večkulturne in predane ekipe približno 20 ljudi z ustreznimi izkušnjami glede evropskih projektov, financiranih s strani raznih programov. Skozi svojo 15-letno zgodovino se je INCOMA razvijala in danes sodeluje s partnerji in strankami iz večine evropskih držav, kot tudi iz ne-evropskih regij, kot so Južna Amerika, Jugovzhodna Azija ali Severna Afrika.

Španija

Občina Sevilja

Občina Sevilja je prestolnica pokrajine Andaluzije in največje mesto istoimenske avtonomne skupnosti v Španiji. Sevilja je mesto s približno 685.000 prebivalci in bogato zgodovino. Ima tudi veliko in dobro ohranjeno zgodovinsko središče.

Slovenija

Mestna občina Koper

Mestna občina Koper je po prebivalstvu četrta največja v Sloveniji. Koprska občina je geografsko in družbeno zelo raznolika, saj je umeščena je med dve sosednji državi, Hrvaško in Italijo.

Italija

Občina Palermo

Palermo je mesto v južni Italiji, ki je glavno mesto avtonomne dežele Sicilije in province Palermo, ki ga obdaja. Mesto je znano po svoji zgodovini, kulturi, arhitekturi in gastronomiji, skozi zgodovino je imelo vselej pomembno vlogo; staro je več kot 2700 let. Palermo se nahaja na severozahodu otoka Sicilija, zraven zaliva Palermo v Tirenskem morju.