About us

KORTFATTAT OM PITCH

Detta projekt engagerar direkt 210 nyanlända (30 i varje partnerland) och personal från 5 kommuner, 7 lokala forsknings-/civila organisationer och ett brett nätverk av städer i Östersjöregionen. Under hela genomförandet kommer PITCH att involvera sociala aktörer, beslutsfattare, privata, civila och offentliga enheter som arbetar inom integrationsområdet, såväl som den bredare allmänheten.

PITCH MÅL

På lång sikt förväntas anammandet av PITCH-modellen bidra till att förbättra förutsättningar till den socioekonomiska integrationen av nyanlända kvinnor i de involverade länderna. Detta kommer att uppnås:

 • Genom att erbjuda skräddarsydda planer för integration som kombinerar kompetenshöjning, medvetenhetsfrämjning, och sociala aktiviteter skräddarsydda för varje kvinnas specifika behov, och ta itu med olika aspekter av integrationsprocessen, kommer kvinnors autonomi, medvetenhet om befintliga tjänster och tillgång till arbetsmarknaden att underlättas.
 • Genom sociala aktiviteter, där nyanlända kvinnor erbjuds ett säkert utrymme för att interagera med lokalsamhället, och på så sätt stärka deras känsla av att tillhörighet i värdsamhället, vilket i sin tur han ha en positiv effekt på andra nyanlända kvinnor, som inte är direkt involverade i projektet .
 • Genom projektets multi-stakeholder partnerskap som inkluderar civila/forskningsorganisationer och kommuner, vilket gör att PITCH underlättar hållbarheten av de lokala strategierna och mainstreaming av modellen bland relevanta beslutsfattare och lokala intressenter som är involverade i integrationsprocesser.
 • Genom gränsöverskridande ömsesidigt lärande och utbyte av praxis mellan organisationer och kommuner som kommer att möjliggöra utbyte av nya idéer om hur man tar itu med integrationsfrågor, som kan inspirera framtida strategier i de inblandade länderna och andra.

PITCH PROCESSEN

Partnerorganisationerna i PITCH kommer att genomföra en nationell analys för att identifiera lokala behov, kartlägga intressenter och undersöka befintliga integrationsstrategier; medskapa PITCH-modellen för integrationsstrategier under internationella arbetsgrupper; anpassa modellen till 7 lokala integrationsstrategier för nyanlända kvinnor, med stöd av lokala rådgivande kommittéer; och utveckla en rad aktiviteter som kommer att organiseras på lokal, nationell och EU-nivå. I denna fas kommer PITCH-modellen att skapas, och från den kommer 7 lokala integrationsstrategier att utvecklas.

För att se PITCH-modellen och de lokala integrationsstrategier som utvecklats, besök Resultat.

Utvecklingen av de lokala integrationsstrategierna för Litauen, Cypern, Italien, Spanien, Italien, Grekland och Sverige, och den utvecklade PITCH-modellen kommer att omsättas i praktiken i fas 2. Under denna fas kommer partnerländerna att testa de lokala integrationsstrategierna och tillhandahålla ett aktivitetsprogram som är skräddarsytt för nyanlända kvinnors personliga behov och intressen, i syfte att utrusta dem med verktyg för att öka deras självständighet och deltagande i värdsamhället. Aktiviteterna inkluderar:

 • 10 sammankomster av nyanlända kvinnor ('myshörnor') mellan april och juli 2023.
 • 30 nyanlända kvinnor i varje partnerland som kommer att arbeta med personal från den lokala organisationen som implementerar PITCH projektet för att bygga deras personliga integrationsplan utifrån deras behov och intressen.
 • Kurser om a) utveckling av färdigheter, b) ökning av kunskapen om lokala samhället, och c) sociala aktiviteter t.ex. områdesvandringar och sociala kaféer för nyanlända kvinnor kommer att organiseras för att i praktiken slutföra sin personliga integrationsplan genom att delta i utbildnings-/sociala och kunskapshöjande aktiviteter och enligt deras intressen och behov. För mer information om de aktiviteter som kommer att tillhandahållas, klicka här.
 • Ett världscafé där nyanlända kvinnor kommer att diskutera om sina erfarenheter av PITCH, och hur de personligen har gynnats av dem, och utmaningar de ställdes inför under aktiviteterna de deltog i, som en del av deras personliga integrationsplaner.

 

Om du är en nyanländ kvinna baserad i Litauen, Cypern, Slovenien, Spanien, Italien, Grekland eller Sverige och intresserad av att delta i Fas 2, kontakta den relevanta organisationen i ditt land. Du kan hitta deras kontaktinformation genom att scrolla ner till slutet av denna sida.

I fas 3 av PITCH kommer partnerskapet att inleda en månaders-lång process för att främja lärdomarna, de erfarenheter som gjorts och de lokala strategier som utvecklats för tjänstemän inom sociala frågor, beslutsfattare, lokala privata, offentliga och civila enheter och  allmänheten i stort. Som en del av denna sista fas kommer PITCH att tillhandahålla:

 • En rapport (white paper) som beskriver PITCH-modellen, inklusive projektets huvudutmaningar, föreslår nya perspektiv för att utforma integrationsstrategier och verktyg för hur man kan översätta den till olika lokala sammanhang
 • Kapacitetsutvecklande aktiviteter för socialarbetare och operatörer i alla länder för att stödja dem i att utforma skräddarsydda, hållbara och behovsinriktade integrationsinitiativ. Totalt 8 workshops om 4 timmar vardera kommer att levereras under denna aktivitet mellan juli och oktober 2024.
 • Ett panelsamtal om lokala integrationsstrategier med deltagande av nyanlända kvinnor, lokala myndigheter, beslutsfattare, icke-statliga och privata organisationer och allmänheten. Paneldiskussionen kommer att hållas mellan oktober – november 2024.
 • Ett webbseminarium där deltagare är intressenter som arbetar med integration  på flera nivåer, i varje partnerland. Resultaten av PITCH kommer att  introduceras och hur de kan användas för att förbättra och skräddarsy  integrationsstrategier för nyanlända kvinnor. Webinariet kommer att hållas mellan oktober – november 2024.
 • Ett "Områdes-evenemang” i varje partnerland, med invandrarkvinnor i centrum, som delar med sig av sina erfarenheter från sitt deltagande i PITCH,följt av ett interkulturellt firande och ett nätverkstillfälle, vilket markerar avslutandet av projektet.
 • En sista internationell konferens som kommer att hållas i Bryssel, Belgien, i november – december 2024, som på europeisk nivå främjar PITCH-modellen, rapporten och projektets övergripande påverkan.

HUR KAN DU ENGAGERA DIG

Med nyanlända kvinnor som kärnan av sitt fokus välkomnar PITCH nyanlända och utrikesfödda kvinnor från Cypern, Litauen, Italien, Spanien, Sverige, Grekland och Slovenien att delta i en rad sociala och pedagogiska aktiviteter som kommer att hållas under hela programmet.

För att sätta nyanlända kvinnors integrationsutmaningar i fokus kommer PITCH systematiskt att eftersträva nära samarbete mellan den privata, offentliga och civila sektorn samt engagemang från allmänheten. Detta tillvägagångssätt på flera nivåer och med flera intressenter kommer att säkerställa projektets fortsättning genom antagandet av lokala integrationsstrategier baserade på PITCH-modellen av lokala myndigheter, beslutsfattare och civila och privata enheter.

Om du är en nyanländ kvinna, en social arbetare, en intresserad individ eller arbetar inom en offentlig myndighet, gå till avsnittet "Kontakta oss" för att nå ut till relevant organisation i ditt land och engagera dig i projektet